Žádost o posouzení postavení studia na vysoké škole v cizině pro sociální účely a účely zdravotního pojištění

Údaje o žadateli
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
v
v
Údaje o adresátovi (osobě, na jejíž adresu má být rozhodnutí zasláno)
*
*
*
*
*
Ověřovací kód
Captcha image
Show another codeZobrazit jiný kód
Vytvořit žádost v PDF
Nápověda

Osobní předání na MŠMT je možné POUZE na podatelnu: Po - Pá  7:30 - 15:30

Originály potvrzení ani jejich ověřené kopie se nevracejí a zůstávají na MŠMT pro archivní účely.

 

Přílohy:

1.   Originál aktuálního potvrzení vystaveného zahraniční vysokou školou stvrzující studium (musí být uvedeno datum nástupu na školu a obor) nebo přijetí ke studiu (musí být uvedeno datum nástupu na školu a obor) opatřené razítkem a podpisem pověřené osoby nebo jeho úředně ověřená kopie (ověřená notářem nebo matrikou obecního úřadu v ČR). V případě, že bude studujícího při vyřizování žádosti zastupovat jiná osoba (vč. rodičů) nebo pokud bude uveden jiný adresát než studující, je žadatel povinen přiložit k žádosti ověřenou plnou moc. Při studiu cizího jazyka v zahraničí je třeba v tomto potvrzení uvést i obsah a rozsah jazykové výuky, zejména počet výukových hodin týdně.

2.   Úřední překlad cizojazyčného potvrzení do českého jazyka v případě, že potvrzení zahraniční vysoké školy není vystaveno ve slovenském nebo anglickém nebo německém jazyce.

 

 

Rozhodná kritéria pro posuzování studia v cizině

 

Za studium postavené na roveň studiu na vysokých školách v České republice lze uznat pouze:

1)     Studium na vysokých školách v bakalářském, magisterském a doktorském studijním programu v dané zemi.

2)     Studium na vysokých školách v cizině, tj. studium na zahraniční vysoké škole, jehož výuka se uskutečňuje na území cizího státu.

3)     Studium na akreditované vysoké škole v akreditovaném studijním programu v dané zemi. Zda je vysoká škola v dané zemi akreditována, je možné ověřit prostřednictvím sítě informačních středisek  ENIC-NARIC na http://www.enic-naric.net/

Za studium nelze uznat:

a)      Jazykové kurzy

b)      Přípravné kurzy

c)       E-learningové kurzy

d)      Studium na neakreditované vysoké škole

e)      Studium na území České republiky

 

Způsob podání a náležitosti žádosti: Žádost lze podat osobně v úředních hodinách na podatelnu nebo zaslat poštou na adresu Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Karmelitská 529/5, Malá Strana, 118 12, Praha 1. K žádosti je nutné doložit: Vyplněný a podepsaný formulář, aktuální potvrzení o studiu (originál nebo úředně ověřenou kopii) s přesným datem zahájení studia a případně plnou moc. Pokud podklady k žádosti nejsou v anglickém, německém nebo slovenském jazyce, je potřeba doložit i úřední překlad.

 

 

UPOZORNĚNÍ: Tuto žádost nemusí podávat studenti, kteří jedou do zahraničí na krátkodobý studijní pobyt/stáž (např. v rámci programu Erasmus, CEEPUS, Aktion apod.), těmto studentům se studium nepřerušuje a zůstávají po dobu pobytu na zahraniční instituci studenty české vysoké školy.

 

Postup

při vydávání rozhodnutí MŠMT o postavení studia na vysokých školách v cizině na roveň studia na vysokých školách v České republice pro sociální účely a účely zdravotního pojištění

Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů (§ 12 odst. 1 písm. c) a zákon
č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů (§ 21 písm. a) zmocňuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy k vydání rozhodnutí o postavení studia na vysoké škole v cizině (tj. na „zahraniční vysoké škole“) na roveň studia na vysoké škole v České republice. Rozhodnutí vydané Ministerstvem školství, mládeže
a tělovýchovy slouží jako doklad pro posuzování nároků vyplývajících z výše citovaných zákonů, případně i dle dalších zákonů jako jeden z dokladů o nezaopatřenosti dítěte (např. pro zdravotní pojištění).

                Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydá rozhodnutí na základě žádosti (lze využít přiložený formulář, obsahující údaje potřebné pro posouzení a vydání rozhodnutí). Nutnou přílohou k žádosti je originál nebo úředně ověřená kopie potvrzení zahraniční vysoké školy stvrzující studium na této škole, opatřené razítkem a podpisem oprávněné osoby. Je-li forma studia jiná než prezenční (kombinovaná, dálková) je nutné doložit potvrzením příslušné zahraniční vysoké školy, že studium probíhá výhradně na území cizího státu. Je-li předmětem studia na zahraniční vysoké škole pouze cizí jazyk, je nutné, aby v potvrzení byl uveden obsah a rozsah jazykové výuky, zejména počet výukových hodin týdně. K potvrzení vyhotoveném v jiném než českém, slovenském, anglickém, německém jazyce se přiloží i úřední překlad do českého jazyka. Potvrzení o studiu vydané organizací zprostředkovávající studium v cizině nebo zastupitelského úřadu je nedostatečné.

Studenti, kteří o rozhodnutí žádají ještě před zápisem či zahájením výuky v cizině, k žádosti přiloží potvrzení zahraniční vysoké školy o přijetí. Upozorňujeme na to, že orgány rozhodující o dávkách státní sociální podpory, důchodovém pojištění či zdravotním pojištění je požadováno vedle rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže
a tělovýchovy i potvrzení zahraniční vysoké školy stvrzující datum zahájení studia (rozhodnutí o přijetí nestačí), neboť toto datum je rozhodné pro přiznání nároku.

Pro včasné doručení rozhodnutí je účelné v části B (údaje o žadateli) uvádět jméno a adresu osoby, do jejíchž vlastních rukou bude možné rozhodnutí doručit (nejčastěji rodiče), neboť studující se zpravidla nebude na území České republiky nacházet. Žádost se zasílá na adresu: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, odbor vysokých škol, Karmelitská 529/5, Malá Strana, 118 12 Praha 1. O žádosti ministerstvo rozhodne ve lhůtě 30 dnů od doručení kompletní žádosti (včetně požadovaných příloh), ve složitých případech do 60 dnů.

Rozhodnutí ministerstva má charakter správního rozhodnutí a potvrzuje postavení zahraničního studia, nikoli jeho trvání. Vystavuje se proto pouze jednou a to na celé období studia na příslušné vysoké škole. Vydání rozhodnutí není zpoplatněno. Rozhodnutí vydané na základě zákona o státní sociální podpoře a zákona
o důchodovém pojištění se zasílá v jednom originálním vyhotovení rozhodnutí do vlastních rukou žadateli.  Další vyhotovení se zašle na žádost studujícího (žadatele) jako opis rozhodnutí po uhrazení správního poplatku ve výši 50,- Kč (v podobě kolku).  V případě přestupu na jinou zahraniční vysokou školu, studující podá novou žádost se stejnými náležitostmi a ministerstvo vydá rozhodnutí nové. Jakékoli další změny rozhodné pro uplatňování nároků jako ukončení nebo přerušení studia je studující povinen nahlásit příslušnému orgánu. Proti zápornému rozhodnutí je možné podat rozklad k ministerstvu.

Kontakt pro případné dotazy: Mgr. Lucie Volmutová, E-mail: lucie.volmutova@msmt.cz

©2018 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy